Bättre hemsidor · Upptäcka / Discover

Bredd och djup på olika undersökningsmetoder – en översikt

Vad är skillnaden på olika undersökningsmetoder som enkäter, paneler, fokusgrupper, gruppintervjuer och djupintervjuer? Vilka ska man använda när man vill säkerställa något statistiskt och vilka ska man använda när man vill gräva djupare? Medvetandet har olika nivåer och olika undersökningsmetoder når olika djupt.

Enkäter, På-stana-intervjuer, paneler och observationer

De här metoderna kallas för deskriptiva metoder där man beskriver sitt beteende och ger direkta svar och om man använder sig av observationer ger de även mönster som går att observera. Svaren finns ofta i det omedelbara medvetandet och svarar ofta på VAD man gör, eller tror sig göra.

Eftersom de här metoderna är ytliga och ofta går snabbt att genomföra kan man göra ett större antal intervjuer och säkerställa data statistiskt, man kan få en BREDD på svaren.

Fokusgrupper

I gruppintervjuer eller fokusgrupper gräver man lite djupare och man försöker hitta orsaker till sitt beteende och rationalisera VARFÖR man gör saker. Man beskriver det yttre jaget. Med rätt sammansättning på gruppen kan det bli en väldigt bra dynamik där intervjupersonerna spinner vidare på varandras kommentarer. På grund av tidsbegränsningen kan det dock vara svårt att gräva djupare och känsliga ämnen kan vara svåra att behandla.

Djupintervjuer

Vill man åt de mer komplexa motiven och få DJUP i anledningarna som ligger bakom beteendet är djupintervjuer bra. Får man intervjupersonen att öppna upp kan man komma åt det inre jaget och dess djupare dimensioner. Inte bara de rationella anledningarna man gör saker, utan även de emotionella. I rätt miljö och om man kan vinna intervjupersonens förtroende kan även känsliga ämnen diskuteras djupgående.

De här intervjuerna är tidskrävande och man kan inte räkna med att göra ett så stort antal intervjuer att man får statistisk säkerställd data, men det är heller inte syftet med djupintervjuer. De är bland annat ett hjälpmedel för att analysera människors individuella egenskaper och framhäva skillnader.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s