Better websites

Quick guide to consumer insights – how, when and where should you use what?

There are 4 types of consumer insights – very simplified. You can do user tests and interview users to find out how they think, or use eye tracking to see what the user sees, take a look in Google analytics to see what the user does or ask users to fill in a questionnaire to see what they say. All methods are good and fill a purpose, but most of the time it is more effective to use several methods in combination. You can use:

user-thinksUser tests – what the user thinks

User tests or user interviews work very well before a project start to feed into the project brief. It can also be used to generate ideas with the user, or during the course of a project to test solutions in the shape of wire frames – does the user understand how to navigate through and how did they experience the process? It can also be used at the end of a project to verify the final solution to see if it answers to the user’s goal.

Continue reading “Quick guide to consumer insights – how, when and where should you use what?”

Better websites

Success rate assessment – test of specific flows and functions on a website

Success rate assessments are a good way to identify flows that work well or badly on a website. It is also good to know why you assess the website. Do you want to know how you are progressing in a project, or are you planning on making changes if the results go down?

The purpose of the assessments

The purpose of the Success rate assessment is to see how well a workflow or function on a website is working. How many of the users could finish a task without problem and how was their experience whilst doing so? And finally, how satisfied were they with the experience?

Continue reading “Success rate assessment – test of specific flows and functions on a website”

Better websites

SUS – System Usability Scale, a summary

SUS stands for System Usability Scale. SUS was developed by Brooke (1996) as ”the quick and dirty” assessment tool – it was used to quickly and cheaply assess a product or a service. (1). A low cost usability test.

A SUS test is supposed to cover:

  • Effectiveness (the ability of users to complete tasks).
  • Efficiency (how difficult it was to perform the task).
  • Satisfaction (how the users felt when performing the task).

A system can be a car, a website or a product. SUS assessment has a reliability value of 0.85 (2).

A SUS assessment is constructed of 10 statements that are valued on a 5 point scale, according to how much the user agrees or disagrees with the statement. The result can vary between 0 and 100, where a higher score indicates better usability. Every other question is a positive statement and every other question is a negative statement, so both the user and the person analyzing the result have to stay focused!

Continue reading “SUS – System Usability Scale, a summary”

Better websites

Quality assessment: Measuring specific experiences of a website

Apart from a SUS (System Usability Scale) assessment – which is an established method of measuring usability – there are several other assessments that can be used for a website.

The SUS assessment is a good method for measuring the users experience of a website and how they grade the usability of a system, but it does not give any indications to what can be improved or where the users get stuck. A quality assessment can give you more values. Now, we’re still talking about experiences of a website, and not specific tasks or paths a user will take though a website, we are measuring the feeling associated with the system. Before you start you should also have a good reason for measuring and a plan for how to treat or act on the result.

Continue reading “Quality assessment: Measuring specific experiences of a website”

Metoder · Upptäcka / Discover

Snabbguide till kundinsikter – hur, när och var ska man använda vad?

Det finns 4 typer av kundanalyser – väldigt förenklat sett. Man kan göra användartester och intervjua användaren för att får reda på hur de tänker, eller använda eye tracking och se vad de ser, titta i Google analytics vad de gör eller be användarna fylla i enkäter för att se vad de säger. Alla metoder är bra och fyller sina syften, men oftast blir det bättre om man använder flera metoder i kombination med en varandra. I stora drag kan man använda:

user-thinksAnvändartester – vad användaren tänker

Användartester eller kundintervjuer funkar väldigt bra innan ett projekt för att kravställa och idégenerera, under projektets gång för att testa lösningsförslag i form av wire frames – förstår användaren hur den ska ta sig igenom ett flöde och hur upplevde de processen? Slutligen även för att verifiera den färdiga lösningen för att se att den svarar mot användarens mål.

Läs mer…

Mäta mjuka och hårda värden · Metoder

Success rate mätning – test av specifika flöden och funktioner på en hemsida

I brist på ett bättre ord på svenska (förslag mottages gärna!) kallas den här mätningen Success rate mätning.

Det är ett bra sätt att identifiera flöden som fungerar bra eller dåligt på en hemsida. Det är ju också viktigt att veta varför man mäter. Vill man bara veta hur det har gått, eller planerar man att göra förändringar om resultatet går ner?

Mätningens syfte

Syftet med en Success rate mätning är att avgöra hur väl en funktion eller ett flöde fungerar. Hur stor del av användarna lyckas utföra en uppgift utan problem och hur var upplevelsen. Vi pratar alltså om måluppfyllnad och tillfredsställelse.

Continue reading “Success rate mätning – test av specifika flöden och funktioner på en hemsida”

Mäta mjuka och hårda värden

SUS mätning – test av användbarheten av ett system som helhet

SUS mätningar och formulär har jag hittills bara hittat på engelska hemsidor, så det här är en genomgång av hur man kan göra en SUS mätning på svenska.

SUS står för System Usability Scale. SUS utvecklades av Brooke (1996) som ”the quick and dirty” undersökning för att snabbt och kostnadseffektivt utvärdera en produkt eller tjänst. (1)

Tanken är att SUS mätningen ska täcka systemets:

  • effektivitet – hur väl en användare kan utföra en uppgift
  • måluppfyllnad – hur svårt det var att utföra uppgiften
  • tillfredsställelse – hur användaren kände sig när den utförde uppgiften

(Effectiveness, efficiency and satisfaction) SUS mätningar har en tillförlitlighet på 0.85 (2).

Continue reading “SUS mätning – test av användbarheten av ett system som helhet”