Better websites

Quick guide to consumer insights – how, when and where should you use what?

There are 4 types of consumer insights – very simplified. You can do user tests and interview users to find out how they think, or use eye tracking to see what the user sees, take a look in Google analytics to see what the user does or ask users to fill in a questionnaire to see what they say. All methods are good and fill a purpose, but most of the time it is more effective to use several methods in combination. You can use:

user-thinksUser tests – what the user thinks

User tests or user interviews work very well before a project start to feed into the project brief. It can also be used to generate ideas with the user, or during the course of a project to test solutions in the shape of wire frames – does the user understand how to navigate through and how did they experience the process? It can also be used at the end of a project to verify the final solution to see if it answers to the user’s goal.

Continue reading “Quick guide to consumer insights – how, when and where should you use what?”

Metoder · Upptäcka / Discover

Snabbguide till kundinsikter – hur, när och var ska man använda vad?

Det finns 4 typer av kundanalyser – väldigt förenklat sett. Man kan göra användartester och intervjua användaren för att får reda på hur de tänker, eller använda eye tracking och se vad de ser, titta i Google analytics vad de gör eller be användarna fylla i enkäter för att se vad de säger. Alla metoder är bra och fyller sina syften, men oftast blir det bättre om man använder flera metoder i kombination med en varandra. I stora drag kan man använda:

user-thinksAnvändartester – vad användaren tänker

Användartester eller kundintervjuer funkar väldigt bra innan ett projekt för att kravställa och idégenerera, under projektets gång för att testa lösningsförslag i form av wire frames – förstår användaren hur den ska ta sig igenom ett flöde och hur upplevde de processen? Slutligen även för att verifiera den färdiga lösningen för att se att den svarar mot användarens mål.

Läs mer…